แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการสวนช่วงฤดูฝน

🩵💧🌧️

✅วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2566

เวลา 17.30-18.00 น.

✅ขอเชิญรับชมรายการ

“ระเบียงใต้” NBT ช่อง 11

✅เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการสวนช่วงฤดูฝน”

นำโดย

1.นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.นายชัยวัต อินทรณรงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

3.นางกมนิยา ทะนันชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบงานภัยพิบัติธรรมชาติ)