กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ