เกษตรนครศรีฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 น. นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ในการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนี้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”